ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτικη Απορρητου και Προσωπικα Δεδομενα.

1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

1.1 Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνουν οι χρήστες/επισκέπτες, προκειμένου να εγγραφούν ως μέλη του Διαδικτυακού Τόπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 6.1 ανωτέρω, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό εγγραφής του χρήστη ως μέλους. Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων και την τήρηση του απορρήτου της επεξεργασίας αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο δεν γνωστοποιούνται, δεν δημοσιεύονται και δεν εκχωρούνται σε οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/μελών του Διαδικτυακού Τόπου. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/μελών του Διαδικτυακού Τόπου δεν είναι με κανέναν τρόπο δημοσίως προσβάσιμα.

1.2 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί τα στοιχεία του τηρούμενου από αυτή αρχείου σε συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των παρεχόμενων από τον Διαδικτυακό Τόπο υπηρεσιών. Στοιχεία του τηρούμενου αρχείου προσωπικών δεδομένων δύνανται να διαβιβασθούν ή κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές και άλλες δημόσιες αρχές, εφόσον τη διαβίβαση ή κοινοποίηση επιβάλλουν οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις ή δικαστική απόφαση.

1.3 Η Εταιρία δηλώνει ότι ανήλικοι δεν δύνανται να εγγραφούν ως μέλη του Διαδικτυακού Τόπου. Σε περίπτωση υποβολής προσωπικών δεδομένων από ανηλίκους, τα δεδομένα αυτά διαγράφονται.

1.4 Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

2. Cookies Στον Διαδικτυακό Τόπο χρησιμοποιούνται cookies για την εύρυθμη λειτουργία του και τη βελτίωση των παρεχόμενων μέσω του Διαδικτυακού Τόπου υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζεται η προσωπική ταυτότητα του επισκέπτη/χρήση μέσω των cookies. Ο επισκέπτης/χρήστης ενημερώνεται μέσω του browser σχετικά με τη χρήση cookies και έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εάν θα την αποδεχθεί ή όχι. Ορισμένες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και σε περίπτωση μη αποδοχής αυτής, ο επισκέπτης/ χρήσης δεν θα έχει πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες.

3. Ο δικτυακός τόπος sportteam.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται σε αυτόν και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από την μεταξύ τους σχέση.

4. Ο δικτυακός τόπος sportteam.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτόν να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία, όμως, περίπτωση ο δικτυακός τόπος δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται, ούτε από αμέλεια, για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη από την χρήση του. Το Περιεχόμενο και οι Υπηρεσίες παρέχονται από το δικτυακό τόπο «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή συναγόμενη, Συγκεκριμένα, ο δικτυακός τόπος sportteam.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς, όμως, σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολλώ δε μάλλον λόγω του μεγάλου όγκου του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του sportteam.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

5. Ο δικτυακός τόπος sportteam.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου του, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του ή των servers του θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία.

6. Εφαρμοστέο δίκαιο - Δωσιδικία Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά από τους παρόντες υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.